TiaSang
Thứ 4, Ngày 22 tháng 9 năm 2021
Không có ảnh

Nguyễn Quốc Vương

Giới thiệu

So sánh ở Việt Nam và Nhật Bản

Nhìn ở vẻ bề ngoài, những cải cách đang và sẽ được tiến hành với môn Lịch sử ở Việt Nam trong “Đề án cải cách giáo dục” toàn diện và triệt để hiện nay tương đối giống với những nội dung trong cải ...

03/08/2016 00:00 - Nguyễn Quốc Vương