TiaSang
Thứ 5, Ngày 5 tháng 8 năm 2021
Không có ảnh

Nguyễn Trương Quý

Giới thiệu

Nhà văn, biên tập viên tại NXB Trẻ.

Bảo tồn và chế tạo di sản đô thị

Ở một góc độ, quá trình đô thị hóa đã làm mất nhiều dấu vết của các công trình lịch sử xa xưa, nhưng ở một góc độ khác, đô thị hóa cũng là một sản phẩm của quá trình tích lũy thặng dư trong lịch sử.

05/08/2017 08:30 - Nguyễn Trương Quý