TiaSang
Thứ 5, Ngày 21 tháng 10 năm 2021
Không có ảnh

Phạm Thị Mai - Nguyễn Đặng Tuấn Minh

Giới thiệu

IKEA – Từ hiểu đến thành công

“Con người ta thường không biết họ muốn gì cho đến khi bạn chỉ ra cho họ thấy” A lot of times, people don’t know what they want until you show it to them – Steve Jobs.

22/06/2018 08:00 - Phạm Thị Mai - Nguyễn Đặng Tuấn Minh