TiaSang
Thứ 6, Ngày 3 tháng 12 năm 2021
Không có ảnh

Trần Kiên

Giới thiệu

TS, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội.

Bầu cử trong bối cảnh đại dịch và chuyển đổi số

Việt Nam có lẽ là quốc gia đang phát triển hiếm hoi có đủ các cơ sở thiết yếu cho việc áp dụng hình thức bỏ phiếu qua bưu điện hay bỏ phiếu điện tử.

21/05/2021 18:58 - Trần Kiên