TiaSang
Thứ 5, Ngày 16 tháng 7 năm 2020
Không có ảnh

Ueda Shinya*

Giới thiệu

Việt Nam thuộc thế giới Đông Nam Á hay Đông Á?

Việt Nam hiện nay thường được công nhận về mặt chính trị và địa lý là một quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, từ góc nhìn lịch sử và văn hóa, không có gì rõ ràng rằng Việt Nam nằm trong khu ...

01/03/2020 07:30 - Ueda Shinya*