TiaSang
Thứ 4, Ngày 8 tháng 7 năm 2020
Không có ảnh

Võ Trí Hảo

Giới thiệu

<div align="justify"><font size="2" face="Arial">Làng là một thành tố quan trọng của dân chủ, vì không có dân chủ ở cơ sở thì sẽ không có dân chủ ở vĩ mô. Bởi vậy, hiến pháp các nước văn minh đều trực tiếp hay gián tiếp, minh thị hay mặc thị bảo đảm sự tồn tại của làng. Thế nhưng tìm kiếm những điều tương tự trong hiến pháp hiện hành của Việt Nam cũng như trong Dự thảo sửa Hiến pháp 1992, chúng ta không thấy bóng dáng làng, dù là một gợi ý nhỏ.</font></div>

Đào tạo luật: Hai triết lý, hai hướng đi, hai mô hình, hai hệ quả khác nhau

Hai triết lý, hai hướng đi, hai mô hình, hai hệ quả khác nhau

22/02/2019 07:34 - Võ Trí Hảo

Góp tự do của mình vào đâu hiệu quả nhất ?

Dưới góc nhìn kinh tế và toán học, tác giả mạn đàm chuyện tối ưu hoá góp quyền tự do cho các chủ thể trung gian, bao gồm nhà nước.

13/02/2018 08:43 - Võ Trí Hảo

Làng không có chỗ trong Hiến pháp

Làng là một thành tố quan trọng của dân chủ, vì không có dân chủ ở cơ sở thì sẽ không có dân chủ ở vĩ mô. Bởi vậy, hiến pháp các nước văn minh đều trực tiếp hay gián tiếp, minh thị hay mặc thị bảo ...

29/03/2013 16:07 - Võ Trí Hảo