Thay đổi chính sách ảnh hưởng đến an ninh năng lượng