Thủ tướng mong muốn phát triển các sản phẩm hợp tác ĐMST Việt Nam-Australia