Cháy bảo tàng quốc gia Brazil:Bảo tàng đã xuống cấp và thiếu ngân sách hoạt động từ trước đó