EINSTEIN và TAGORE: Đối thoại về tính khách quan của chân lý