Đổi mới sáng tạo là yếu tố then chốt để tăng trưởng năng suất