Hình tượng Triệu Việt Vương: Những nét tương đồng với An Dương Vương