Ảnh hưởng từ chuyển giao quyền lực trên chính trường tới các cơ quan khoa học hàng đầu ở Mỹ