Tái cấu trúc 11 tỷ năm lịch sử vũ trụ bằng bản đồ vật chất tối