Cơ hội nâng cao năng lực và bổ sung nguồn nhân lực y học hạt nhân