Thấy lỗ đen gần trái đất bằng kỹ thuật săn ngoại hành tinh