Lò phản ứng Kakrapar 3 lần đầu đạt trạng thái tới hạn