Làm thế nào để điểm trúng một lỗ sâu đục (nếu nó tồn tại)