Một góc nhìn về các doanh nghiệp khởi nghiệp từ thế mạnh địa phương