Cần một cấu trúc hợp lý của các loại hình nghiên cứu