Biến động và kiểm soát COVID: Ý kiến của hai nhà toán học (phần 2)