Các nhà nghiên cứu đưa ra khối cơ bản mới cho tính toán lượng tử