Nghiên cứu y sinh ngày càng minh bạch về tài trợ và dữ liệu