Nhà đông con và thích con trai ảnh hưởng tới kết quả học tập của trẻ