Một bước tiến gần hơn tới máy gia tốc hạt mạnh nhất thế giới