TiaSang
Thứ 5, Ngày 13 tháng 5 năm 2021

Tags: ưu đãi thuế

MỚI NHẤT Không có ảnh

Phát triển KH&CN: Để chính sách không thành lực cản?

Thực trạng hoạt động KH&CN cho thấy, những cách hiểu khác biệt trong những chính sách, quy định nhằm ưu đãi cho các doanh nghiệp KH&CN, giữa các cơ quan quản lý và các nhà khoa học có thể dẫn tới ...

04/03/2021 08:20 -