TiaSang
Thứ 7, Ngày 15 tháng 5 năm 2021

Tags: Ra quyết định

MỚI NHẤT Không có ảnh

Accelerator Lab - Thử nghiệm tinh gọn trong xây dựng quy trình chính sách

Hoạch định chính sách cần bằng chứng tốt hơn mà các thử nghiệm nhanh có thể giúp ích.

11/03/2020 17:00 -