TiaSang
Thứ 4, Ngày 12 tháng 8 năm 2020

Tags: Ra quyết định

MỚI NHẤT Không có ảnh

Accelerator Lab - Thử nghiệm tinh gọn trong xây dựng quy trình chính sách

Hoạch định chính sách cần bằng chứng tốt hơn mà các thử nghiệm nhanh có thể giúp ích.

11/03/2020 17:00 -