TiaSang
Thứ hai, Ngày 18 tháng 10 năm 2021

Tags: bầu cử

MỚI NHẤT Không có ảnh

Bầu cử điện tử - Tăng tính dân chủ bằng phương pháp mật mã

Một nhà nước dân chủ nhất thiết cần xây dựng các hệ thống bầu cử tốt để thực sự lựa chọn được người đứng đầu xứng đáng. Tuy nhiên, các hệ thống bầu cử đang được sử dụng đều chưa đạt được đồng thời ...

09/05/2013 14:07 - Phan Dương Hiệu