TiaSang
Thứ 6, Ngày 5 tháng 6 năm 2020

Tags: chất rắn

MỚI NHẤT Không có ảnh

Sóng âm thanh có thể mang khối lượng

Ngay cả khi phớt lờ Thuyết tương đối tổng quát thì sóng âm thanh vẫn có thể chuyển một lượng nhỏ khối lượng, ít nhất về mặt lý thuyết.

13/03/2019 07:30 -