TiaSang
Thứ 5, Ngày 13 tháng 5 năm 2021

Tags: giấy phép mở

MỚI NHẤT Không có ảnh

Không chỉ có một loại quyền tác giả

Có thể với rất nhiều hoặc hầu hết mọi người, chỉ có duy nhất một chế độ quyền tác giả, và với chế độ đó, tác giả của tác phẩm được giữ lại tất cả các quyền bản quyền (bao gồm tất cả các quyền nhân ...

02/08/2018 11:07 - Lê Trung Nghĩa