10 vấn đề lớn về ứng dụng cho Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học

Từ ngày 14-16/11, tại Hà Nội, Bộ KH&CN đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đối với các đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030.


Theo đó, có bốn Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ theo bốn định hướng ưu tiên, bao gồm: Toán học ứng dụng trong AI và công nghệ; Toán học ứng dụng trong nghiên cứu môi trường và biến đổi khí hậu; Toán học ứng dụng trong nghiên cứu các vấn đề xã hội; Toán học ứng dụng trong vận trù học và tính toán.

Sau ba ngày làm việc, Hội đồng tư vấn đã lựa chọn được 10 vấn đề lớn về ứng dụng Toán học trong các ngành lĩnh vực cụ thể để xây dựng đặt hàng và đưa ra tuyển chọn trong thời gian tới.

Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm tiếp tục phát triển Toán học Việt Nam bền vững và mạnh mẽ về mọi mặt: nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo, tương xứng với tiềm năng trí tuệ của con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đưa Toán học trở thành một bộ phận hữu cơ trong sự phát triển chung của khoa học, công nghệ và kinh tế – xã hội; nâng cao vị thế của Toán học Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT chỉ đạo triển khai các đề tài nghiên cứu ứng dụng Toán học.

TH
(Theo Khoa học và Phát triển số 47)

Tác giả