Cần kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu cơ bản với tư vấn chính sách

Bước sang giai đoạn phát triển mới của đất nước, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cần kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu cơ bản với tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khoa học xã hội và nhân văn.


Số hóa tư liệu Hán Nôm tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Nguồn ảnh: nomfoundation.org

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Thông  báo kết luận nêu rõ, trong năm 2016, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả trong nghiên cứu cơ bản, tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội và nhân văn.

Tuy nhiên, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam còn những tồn tại và hạn chế  nhất định. So với yêu cầu thực tiễn và những đòi hỏi của công cuộc đổi mới, Viện chưa có nhiều công trình nghiên cứu vừa mang tính cơ bản vừa có tính cấp thiết có tầm cỡ, tương xứng với một cơ quan nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn hàng đầu của đất nước. Một số công trình, đề tài nghiên cứu  khoa học xã hội và nhân văn còn mang nặng tính lý thuyết, khả năng áp dụng vào thực tiễn hạn chế…

Bước sang giai đoạn phát triển mới của đất nước, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cần kịp thời nắm bắt nhu cầu của thực tiễn, có khả năng phục vụ thực tiễn, góp phần thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phải khách quan, nhìn thẳng vào thực trạng của nền khoa học nói chung và KHXH và nhân văn nói riêng để có giải pháp đổi mới và phát triển phù hợp; kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu cơ bản với tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khoa học xã hội và nhân văn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trong thời gian tới, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cần tập trung đầu tư thỏa đáng và thực hiện các công trình, đề tài nghiên cứu để có được những luận cứ khoa học, số liệu dự báo có độ tin cậy cao, bám sát những vấn đề thời sự, cấp bách của đất nước, mang hơi thở của cuộc sống nhằm tư vấn, tham mưu cho Lãnh đạo Đảng, Nhà nước kịp thời, đúng trọng tâm trong quá trình hoạch định cơ chế, chính sách, trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Đồng thời triển khai các công trình nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn kinh tế – xã hội, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo đột phá về cơ chế, chính sách, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước trên cơ sở đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng; từ đó, củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cần đóng vai trò là địa chỉ tin cậy để các tổ chức và cá nhân đặt hàng nghiên cứu nhằm giải đáp những vấn đề mang tính bức thiết của xã hội; có khả năng cung cấp kịp thời, chính xác những thông tin khoa học chính thống, chuẩn mực, phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Tiếp thu, kế thừa các kết quả, thành tựu nghiên cứu khoa học đã đạt được vào việc nghiên cứu, giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách đang đặt ra đối với Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh nghiên cứu đặc điểm địa lý, nhân văn của từng vùng để từ đó đề xuất các giải pháp kinh tế – xã hội phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và góp phần xóa đói, giảm nghèo, giảm thiểu sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng miền và các bộ phận dân cư; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Tập hợp các luận cứ khoa học mang tính thuyết phục cao, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để bảo vệ chủ quyền biển đảo và lãnh thổ quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách mang tính liên ngành, trở thành những đối tác có khả năng hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình giải quyết tổng thể và đồng bộ các vấn đề liên quan trong sự phát triển kinh tế – xã hội đất nước, trên cơ sở mối quan hệ  gắn bó giữa khoa học xã hội và khoa học – công nghệ.

Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các cơ chế, chính sách có hiệu quả nhằm khuyến khích, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu Việt Nam có 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020, đồng thời, kiến tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Có cơ chế, giải pháp phù hợp để đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng nhân lực trong lĩnh vực KHXH và nhân văn theo hướng tinh gọn, phát huy tối đa trí tuệ, khả năng sáng tạo của các nhà khoa học, phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở đó, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học chất lượng cao, tuyệt đối trung thành với Đảng và sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Nguồn: http://baodientu.chinhphu.vn/Khoa-hoc-Cong-nghe/Can-ket-hop-chat-che-giua-nghien-cuu-co-ban-voi-tu-van-chinh-sach/298019.vgp

Tác giả