Doanh nghiệp KH&CN hưởng nhiều ưu đãi về thuế

Thông tư liên tịch số 06/2008 giữa liên Bộ KH&CN, Nội vụ, Tài chính nêu rõ: Hoàn thiện việc ươm tạo và làm chủ công nghệ từ kết quả KH&CN thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu mới, công nghệ bảo vệ môi trường, công nghệ năng lượng mới, công nghệ vũ trụ và một số công nghệ khác do Bộ KH &CN qui định; Chuyển giao công nghệ hoặc trực tiếp sản xuất trên cơ sở công nghệ ươm tạo và làm chủ.

Để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập, doanh nghiệp KH&CN phải có tỷ lệ doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hàng hóa hình thành từ kết quả KH &CN trên tổng doanh thu của doanh nghiệp trong năm thứ nhất đạt từ 30% trở lên, năm thứ hai đạt từ 50% trở lên và từ năm thứ ba trở đi đạt từ 70% trở lên.

Tác giả