Giới hạn một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử

Từ ngày 23/09/2011 các sản phẩm điện, điện tử phải được sản xuất hoặc nhập khẩu phải có hàm lượng các hóa chất độc hại không vượt quá giới hạn được quy định được quy định tại thông tư số 30/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Có gần 100 loại thuộc 8 nhóm sản phẩm điện, điện tử lưu thông trên thị trường Việt Nam phải đảm bảo giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại được quy định gồm: thiết bị gia dụng loại lớn; thiết bị gia dụng loại nhỏ; thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông; thiết bị tiêu dùng; thiết bị chiếu sáng; công cụ điện, điện tử (trừ các công cụ lớn, cố định sử dụng trong công nghiệp); đồ chơi, thiết bị giải trí, thể thao; dụng cụ đo lường tự động.

Hàm lượng giới hạn cho phép của các hoá chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử gồm: chì (Pb), thủy ngân (Hg), crom hóa trị 6 (Cr6+), polybrominated biphenyl (PBB) và polybrominated diphenyl ete (PBDE) là 0,1% khối lượng sản phẩm. Riêng với cadimi (Cd), giới hạn cho phép là 0,01%.

Và từ 1/12/2012, các sản phẩm điện, điện tử được sản xuất, nhập khẩu phải thực hiện việc công bố thông tin về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 (quy định về các hình thức truyền thông) của thông tư này.

Thông tư cũng quy định rõ, một sản phẩm điện, điện tử được coi là tuân thủ quy định về hàm lượng giới hạn hóa chất độc hại nếu như tất cả vật liệu đồng nhất cấu thành sản phẩm đó tuân thủ hàm lượng giới hạn hóa chất độc hại. Các sản phẩm này sẽ được các cơ quan có liên quan kiểm tra, đánh giá và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật nếu không đảm bảo giới hạn hàm lượng cho phép.

Thông tư quy định tạm thời này được thực hiện cho đến khi có Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia tương ứng thay thế.

Tác giả