Hoàn thiện Quy chế tài chính Viện KH&CN Việt Nam – Hàn Quốc

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Quy chế tài chính của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (V-KIST).

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan báo cáo Chính phủ về Quy chế tài chính của V-KIST tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2016.

Thủ tướng Chính phủ còn giao Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo các Bộ tham khảo kinh nghiệm quốc tế và chính sách trả lương, phụ cấp của Trường Đại học Việt – Đức, Trường Đại học Việt – Pháp, Viện nghiên cứu cao cấp về toán để hoàn thiện Quy chế tài chính của V-KIST, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam theo nguyên tắc: Tiền lương và phụ cấp phải gắn với kết quả công việc, hợp đồng sản phẩm, thời gian ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên cho Viện; chính sách ưu đãi chủ yếu tập trung cho đối tượng tham gia trực tiếp vào hoạt động khoa học và công nghệ tại Viện.

Theo Nghị định về việc thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc, đây là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Viện được áp dụng cơ chế tài chính đặc thù tương tự như đối với các trường đại học tiên tiến được thành lập trên cơ sở Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước ngoài, bảo đảm khuyến khích các nhà khoa học trình độ cao là người nước ngoài, người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Viện.

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/Hoan-thien-Quy-che-tai-chinh-Vien-KHCN-Viet-Nam-Han-Quoc/248929.vgp

 

Tác giả