Học tập nghị quyết của Đảng qua truyền hình trực tuyến

Trong hai ngày 11 và 12/8, Đảng ủy Bộ KH&CN sẽ tổ chức đợt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI  của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015, và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ KH&CN khóa XXI nhiệm kỳ 2010-2015 cho toàn thể đảng viên các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng uỷ Bộ KH&CN bằng hình thức truyền hình trực tuyến trên mạng VinaREN.

Mục đích yêu cầu của đợt học tập:

–  Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 – 2015 nhằm cung cấp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ KH&CN những nội dung cơ bản trong các văn kiện Đại hội, tạo sự tin tưởng và quyết tâm thực hiện Nghị quyết của Đảng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

–  Thông qua học tập, quán triệt Nghị quyết, cấp uỷ các cấp xây dựng chương trình hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015. Việc xây dựng chương trình hành động cần bám sát nhiệm vụ chính trị và phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị;  chú trọng đề ra các biện pháp thiết thực, có kế hoạch triển khai các nhiệm vụ chính trị được giao.

– Các cấp uỷ trực tiếp chỉ đạo việc quán triệt và phổ biến Nghị quyết sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viện chức và người lao động trong Bộ; tập trung vào những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XI; cụ thể hoá những nội dung trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp thành những nội dung, nhiệm vụ và giải pháp của chương trình hành động của cấp uỷ cơ quan, đơn vị mình.

– Gắn việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Các nội dung học tập:

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2020; Báo cáo chính trị của Ban Cấp hành Trung ương Đảng khoa X tại Đại hội XI;  Điều lệ Đảng sửa đổi bổ sung; giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; và định hướng nhiệm vụ phát triển ngành KH&CN.

 

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]