Học trái tuyến phải nộp từ 1 đến 2 triệu đồng

Hà Nội hiện có 50-60% trường có học sinh trái tuyến đã nghĩ ra cách thu tiền của học sinh trái tuyến từ 1 đến 2 triệu đồng bằng các hình thức: quỹ hỗ trợ dạy học, quỹ khuyến học, học sinh giỏi… để “bù” vào tiền trái tuyến đã bị bãi bỏ.

.

Tác giả