Kiến nghị dừng cấp phép Dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A

Ngày 14/9, Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) đã gửi kiến nghị tới các có quan có thẩm quyền thuộc Quốc hội và Chính phủ, liên quan tới hai dự án thủy điện Ðồng Nai 6 và 6A, do tập đoàn Đức Long - Gia Lai làm chủ đầu tư, đang gây tranh cãi trong dư luận.

Các nội dung chính trong kiến nghị dựa trên cơ sở các kết quả nghiên cứu hiện trường, tham vấn các bên liên quan và phân tích của VRN về những hạn chế và bất cập của báo cáo đánh giá tác động môi trường của 2 dự án thủy điện Ðồng Nai 6 và 6A. Theo đó, các nhà khoa học nhấn mạnh ba nội dung:

Yêu cầu chủ đầu tư cần tiến hành đánh giá lại toàn diện những tác động môi trường, xã hội của 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A. Đồng thời xây dựng và hoàn thiện chương trình quản lý môi trường với các giải pháp giảm thiểu hợp lý, khả thi, cụ thể và công khai cho công chúng, các bên liên quan và cộng đồng được biết.

Dừng lại các hoạt động cấp phép đầu tư xây dựng 2 dự án này và chỉ xem xét đến việc cho phép tiếp tục triển khai hay không 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A sau khi có kết quả thực hiện các yêu cầu nêu trên.

Thành lập một hội đồng tư vấn quốc gia để thực hiện sự giám sát và đánh giá tính khả thi của 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A với sự tham gia của các nhà khoa học có kinh nghiệm thực tế về khu vực này.

VRN là tổ chức được điều phối bởi Trung tâm Bảo tồn và phát triển tài nguyên nước (WARECOD), trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Tác giả