Kính gửi bạn đọc tạp chí Tia Sáng

Trên số báo Tia Sáng ngày 20/6/2012, trang 24, 25, có đăng bài Nhìn lại một chặng đường toán học Việt Nam với nội dung dựa trên bài trình bày Một số vấn đề phát triển toán học của GS. Hoàng Tụy tại Viện Toán học Việt Nam ngày 8/6/2012.

Tuy nhiên, nội dung bài báo có những điểm chưa phản ánh đúng với quan điểm của GS. Hoàng Tụy. Vì vậy, Tạp chí Tia Sáng đã sửa lại, và đăng thành bài Việt Nam đã không đến nỗi vô danh về toán trên trang điện tử của Tia Sáng, tại:

http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=62&CategoryID=36&News=5259

Ban Biên tập Tạp chí Tia Sáng nghiêm túc rút kinh nghiệm và xin chân thành cáo lỗi và cùng GS. Hoàng Tụy và quý bạn đọc về sự cố đáng tiếc này.

Trân trọng,

Ban Biên tập Tạp chí Tia Sáng

Tác giả