Lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng giải thưởng KH&CN

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2010. Chủ tịch Hội đồng là ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ KH&CN.

Hai Phó Chủ tịch Hội đồng là: GS.TSKH Đỗ Trung Tá, Chủ tịch Hội đồng Chính sách KH&CN Quốc gia; GS.TS Vũ Minh Giang, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội.

18 Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo một số Bộ, Viện, Học viện,…; và các nhà khoa học.

Nhiệm vụ của Hội đồng là giúp Thủ tướng Chính phủ lựa chọn những công trình, cụm công trình KH&CN để đề nghị Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN.

Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc các phiên họp xét tặng giải thưởng của Hội đồng phải có ít nhất 3/4 số thành viên Hội đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng.

Đồng thời, những công trình được đề nghị xét tặng giải thưởng phải được ít nhất 3/4 tổng số thành viên Hội đồng bỏ phiếu đồng ý.

Thành viên Hội đồng không tham gia thảo luận và bỏ phiếu đánh giá đối với công trình mà mình là tác giả, đồng tác giả hoặc có quyền lợi, lợi ích liên quan hoặc có lý do khác ảnh hưởng đến tính khách quan của việc xét thưởng.

Hội đồng căn cứ kết luận, kiến nghị của các Hội đồng chuyên ngành và đối chiếu với các tiêu chuẩn của mỗi loại giải thưởng, tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín đối với từng công trình, lập danh sách các công trình đề nghị tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN năm 2010 theo từng lĩnh vực KH&CN thông báo công khai danh sách này trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi có kết quả xét tặng giải thưởng.

Theo Điều 68 Luật Thi đua, khen thưởng, Giải thưởng Hồ Chí Minh được xét tặng cho tác giả của một hoặc nhiều tác phẩm, công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ, giáo dục và văn học, nghệ thuật đạt các tiêu chuẩn sau:

A) Đặc biệt xuất sắc;

B) Có giá trị rất cao về khoa học, văn học, nghệ thuật, về nội dung tư tưởng;

C) Có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nền kinh tế quốc dân, khoa học, công nghệ, giáo dục, văn học, nghệ thuật.

 

Tác giả