Quy chế về Phòng Thí nghiệm Trọng điểm (PTNTĐ)

Theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BKHCN, PTNTĐ là một loại hình tổ chức NCKH và phát triển công nghệ hoạt động theo phương thức mở nhằm huy động đông đảo đội ngũ cán bộ nghiên cứu, bảo đảm khai thác và sử dụng hiệu quả trang thiết bị và cơ sở vật chất kỹ thuật; thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo Nghị định 115.

Quy chế cũng chỉ rõ một số chính sách của Nhà nước như: có cơ chế đặt hàng trực tiếp với PTNTĐ để triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ dài hoặc ngắn hạn; PTNTĐ được Nhà nước tăng cường kinh phí hoạt động thường xuyên trong 4 năm đầu. Việc tiếp tục hoặc chấm dứt đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị và tăng cường kinh phí hoạt động thường xuyên trong các năm tiếp theo được xem xét dựa trên kết quả và hiệu quả hoạt động của PTNTĐ qua các đợt kiểm tra, đánh giá như: số lượng và chất lượng các công trình nghiên cứu được công bố trên các ấn phẩm chuyên ngành trong và ngoài nước; số lượng các sáng chế, sản phẩm KH&CN được cấp bảo hộ SHTT và kết quả ứng dụng thực tiễn.
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]