Thông tin tình hình sự cố Nhà máy điện hạt nhân Fukushima I Nhật Bản (từ ngày 01/4 đến khoảng 15:00 ngày 02/4/2011)

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo Báo cáo của Tổ công tác xử lý thông tin sự cố Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 của Bộ Khoa học và Công nghệ từ ngày 01/4 đến khoảng 15:00 ngày 02/4/2011.

THÔNG TIN TÌNH HÌNH SỰ CỐ

NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN FUKUSHIMA I NHẬT BẢN

(từ ngày 01/4 đến khoảng 15:00 ngày 02/4/2011)

 

Tác giả