Thông tin tình hình sự cố Nhà máy điện hạt nhân Fukushima I Nhật Bản (từ ngày 20/3 đến khoảng 15h00 ngày 21/3/2011)

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo Báo cáo của Tổ công tác xử lý thông tin sự cố Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 của Bộ Khoa học và Công nghệ từ ngày 20/3 đến khoảng 15h00 ngày 21/3/2011.


THÔNG TIN TÌNH HÌNH SỰ CỐ

NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN FUKUSHIMA I NHẬT BẢN

(từ ngày 20/3 đến khoảng 15h00 ngày 21/3/2011)

 

Tác giả