Thông tin tình hình sự cố Nhà máy điện hạt nhân Fukushima I Nhật Bản (từ ngày 22/3 đến khoảng 15h00 ngày 23/3/2011)

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo Báo cáo của Tổ công tác xử lý thông tin sự cố Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 của Bộ Khoa học và Công nghệ từ ngày 22/3 đến khoảng 15h00 ngày 23/3/2011.

THÔNG TIN TÌNH HÌNH SỰ CỐ
NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN FUKUSHIMA- I NHẬT BẢN

(từ ngày 22/3 đến khoảng 15h00 ngày 23/3/2011)


 Tác giả