Thủ tướng kết luận hai dự án trọng điểm

Văn phòng Chính phủ vừa ra Thông báo số 354/TB-VPCP truyền đạt Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về những vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ đối với các dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu giữ nguyên quy mô tổng thể của Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, tập trung rà soát các dự án thành phần cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, rà soát quy hoạch, các dự án hạ tầng nhất là giao thông, điện, cấp thoát nước, xử lý môi trường, rác thải… để đầu tư có hiệu quả, tránh lãng phí, yêu cầu kết nối đồng bộ hạ tầng giữa Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc với nhau và với quy hoạch chung Đô thị Hòa Lạc trong tương lai.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, rà soát từng dự án đầu tư, bảo đảm đúng tiêu chí, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao Hoà Lạc; kiên quyết rút giấy phép đầu tư các dự án không đáp ứng tiêu chí công nghệ cao.

Về nguồn vốn, coi giải phóng mặt bằng, tái định cư và xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho hai Khu Đại học Quốc gia Hà Nội và Công nghệ cao Hòa Lạc là nhiệm vụ trọng điểm cần được ưu tiên bố trí vốn. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tính toán tổng nhu cầu vốn. Trên cơ sở đó cân đối các nguồn vốn, ưu tiên bố trí vốn tối đa trong năm 2014 và hai năm 2015, 2016, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 10/9/2014.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương các nhà đầu tư được ứng vốn giải phóng mặt bằng phù hợp với quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần thiết, để chủ động cho địa phương và các Ban Quản lý Dự án, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án trong phạm vi tổng mức vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao trong từng ngành, lĩnh vực.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý cho phép thực hiện các cơ chế đặc thù đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về việc xác định mốc thời điểm thu hồi đất, chủ sử dụng đất, tài sản và hồ sơ quản lý đất đai hiện có làm căn cứ lập phương án bồi thường, tại văn bản số 10610/VPCP-KGVX ngày 25/12/2012 của Văn phòng Chính phủ và việc thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tại văn bản số 2691/VPCP-KTN ngày 4/4/2013 của Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát các cơ chế, chính sách nói trên với các quy định pháp luật mới được ban hành hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; đề xuất bổ sung đồng bộ các cơ chế đặc thù để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; trước ngày 10/9/2014, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Đồng thời, thành phố khẩn trương xây dựng, ban hành các chính sách cụ thể để thực hiện, trường hợp cần thiết thì ban hành các mức hỗ trợ khác phù hợp với thực tế của địa phương theo đúng quy định, thẩm quyền được giao.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Ban Quản lý Dự án, chủ động tổ chức xem xét, lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án, bảo đảm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư và xây dựng hạ tầng; điều chỉnh thời gian khởi công và tiến độ của các dự án do bị chậm tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư theo quy định.

Thanh tra Chính phủ xem xét, xử lý các kiến nghị của địa phương và các Bộ, cơ quan có liên quan để có hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện hỗ trợ, thúc đẩy các cơ quan thực hiện nhiệm vụ, sớm hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để triển khai các Dự án theo yêu cầu. Hạn chế tối đa việc thanh tra, kiểm tra kéo dài trong thời gian đang tập trung giải phóng mặt bằng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Hà Nội và các cấp chính quyền địa phương, tiếp tục hỗ trợ các Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội và Khu Công nghệ cao tại Hòa Lạc, tăng cường bộ máy thực hiện giải phóng mặt bằng, tập trung đẩy nhanh việc xây dựng các khu tái định cư, khu đất dịch vụ; rà soát điều chỉnh các dự án, hợp đồng, bao gồm dự án tái định cư phù hợp tiến độ giải phóng mặt bằng; đặc biệt tập trung, hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án ưu tiên tiên bàn giao cho Khu Công nghệ cao Hòa Lạc chậm nhất vào tháng 3/2015.

Bộ Xây dựng, Ban Quản lý Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội, tập trung bảo đảm tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, sớm triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình cần thiết trong giai đoạn 1 của Đề án quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng để nâng cao vai trò quản lý ngay từ giai đoạn đầu của Dự án, bảo đảm triển khai theo đúng yêu cầu, định hướng phát triển chuyên môn của nhà trường. Khuyến khích Đại học Quốc gia Hà Nội chủ động xúc tiến, thu hút đầu tư, nhất là các dự án đầu tư xây dựng trường đại học và cơ sở nghiên cứu cao cấp, để tăng cường vai trò, sự cam kết và trách nhiệm của Đại học Quốc gia Hà Nội trong hợp tác phát triển với các đối tác trong và ngoài nước…

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]