Tia Sáng Xuân Tân Mão 2011 phát hành ngày 21/1

Tia Sáng Xuân Tân Mão  với chủ đề Phát triển bền vững gồm nhiều bài viết của các học giả, nhà nghiên cứu, nhà báo có uy tín sẽ được phát hành ngày 21/1.

Năm mới – Tân Mão 2011 là năm đầu tiên chúng ta bước vào thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020 với mục tiêu tổng quát “phấn đầu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, chính trị xã hội ổn định, dân chủ, kỷ cương, đồng thuận; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên; tạo tiền tệ vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau”.

Để đạt được mục tiêu tổng quát đó, dự thảo chiến lược mang một nội hàm mới: gắn kết chặt chẽ giữa phát triển nhanh với phát triển bền vững, coi phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong chiến lược; giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa xã hội; thực hiện tiến bộ công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

Để góp phần làm sáng tỏ nội hàm mới đó, Tia Sáng Xuân Tân Mão trân trọng giới thiệu chùm bài viết của các học giả, nhà nghiên cứu, nhà báo: Nếu chỉ dừng ở một cách nói… của Việt Phương; Ăn ở có hậu của Lý Lan; Hành trang vươn tới một quốc gia công nghiệp của Phạm Duy Nghĩa; Mô hình phát triển nông nghiệp bền vững của Malaysia của Võ Tòng Xuân, Khái niệm phát triển bền vững của Việt Nam trong thế giới toàn cầu hóa của Đặng Lê Nguyên Vũ; Kinh tế thị trường XHCN của Huỳnh Thế Du; Người Việt thiếu tư duy biển của Đoan Trang, Thổi sinh khí truyền thống văn hóa vào hiện đại của Thái Kim Lan, Ngăn chặn tình trạng sa mạc hóa văn hóa của Nguyễn Quân, Một thử nghiệm giải pháp kiến trúc xanh của Hoàng Thúc Hào, Khu bảo tồn vì cuộc sống của Võ Quý, Khi đất đá trở mình của Nguyễn Vĩnh Nguyên…

Ngoài ra, Tia Sáng Xuân còn có những bài viết về khoa học và văn hóa của các tác giả Piere Darriulat, Cao Chi, Nguyễn Quang Riệu, Nguyễn Tiến Dũng, Đỗ Thái Bình, Văn Như Cương, Lê Thiết Cương, Phan Cẩm Thượng, Nguyễn Bỉnh Quân…

Trân trọng giới thiệu với bạn đọc!

Tác giả