Ưu đãi nhằm thu hút cán bộ KHCN trẻ

Tại dự thảo Nghị định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, Bộ Nội vụ đề xuất nhiều chính sách ưu đãi đối với những đối tượng này.

Theo dự thảo, các đối tượng trên sẽ nhận được nhiều ưu đãi về đào tạo, bồi dưỡng; bố trí công tác, điều kiện làm việc; quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; ưu đãi về tiền lương, nhà ở…

Cụ thể, đối tượng áp dụng chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tiếp kể từ ngày được tuyển dụng, được xem xét, đặc cách đưa vào diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp huyện trở lên hoặc chuyên gia đầu ngành của các lĩnh vực công tác ở Trung ương và địa phương.

Xuất phát từ nhu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức và căn cứ kết quả công tác, sau khi được tuyển dụng từ hai năm trở lên, nếu được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì được xem xét, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương ở cấp huyện trở lên, bao gồm cả những người chưa phải là đảng viên (trừ các cơ quan tham mưu của cấp ủy, tổ chức đảng và lực lượng vũ trang).

Đối tượng áp dụng chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ có năng lực nghiên cứu khoa học được giao chủ trì các đề tài, công trình nghiên cứu khoa học từ cấp tỉnh trở lên để bồi dưỡng trờ thành nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành cho các lĩnh vực.

Ưu đãi về tiền lương

Về tiền lương, theo dự thảo, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ sau khi được tuyển dụng theo quy định này chưa được bổ nhiệm ngay vào ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và phong quân hàm sĩ quan quân đội, công an, nhưng được hưởng hệ số lương như sau: 1- Đối tượng thu hút vào cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập: Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được hưởng hệ số lương 4,40 (bằng hệ số lương bậc 1/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương); cán bộ khoa học trẻ có trình độ thạc sĩ được hưởng hệ số lương 4,74 (bằng hệ số lương bậc 2/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương); cán bộ khoa học trẻ có trình độ tiến sĩ được hưởng hệ số lương 5,08 (bằng hệ số lương bậc 3/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương).

Trong thời gian 3 năm liên tiếp, nếu đối tượng này liên tiếp hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ được giao thì được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cử tham dự kỳ thi vào ngạch chuyên viên chính hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương với ngạch chuyên viên chính. Nếu đạt kết quả thì được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương với ngạch chuyên viên chính và được xếp lương trong ngạch chuyên viên chính hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương với ngạch chuyên viên chính cao hơn một bậc so với hệ số lương đã được hưởng khi tuyển dụng.

2- Đối tượng thu hút vào lực lượng vũ trang, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được hưởng hệ số lương 4,60 (bằng hệ số lương của cấp bậc hàm Trung úy); cán bộ khoa học trẻ có trình độ thạc sĩ được hưởng hệ số lương 5,00 (bằng hệ số lương của cấp bậc hàm Thượng úy); cán bộ khoa học trẻ có trình độ tiến sĩ được hưởng hệ số lương 5,40 (bằng hệ số lương của cấp bậc Đại úy).

Trong thời gian 3 năm liên tiếp hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ được giao theo đúng mục tiêu, yêu cầu của cơ quan, tổ chức thì đối tượng trên được phong quân hàm Thượng úy (hệ số lương là 5,0); cán bộ khoa học trẻ có trình độ thạc sĩ được phong quân hàm Đại úy (hệ số lương là 5,4); cán bộ khoa học trẻ có trình độ tiến sĩ được phong quân hàm Thiếu tá (hệ số lương là 6,0).

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.

Nguồn:http://baodientu.chinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Nhieu-uu-dai-nham-thu-hut-tao-nguon-can-bo/229644.vgp

Tác giả