Vedan xả trên 100.000m3/tháng chất thải ra sông Thị Vải.

Đó là số liệu do đoàn kiểm tra liên ngành về công tác bảo vệ môi trường tại Công ty Vedan Việt Nam đưa ra sau 20 ngày kiểm tra.

.

Tác giả