Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam sẽ trở thành cơ quan nghiên cứu cơ bản đạt trình độ tiên tiến ở khu vực

Quy hoạch định hướng phát triển Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đặt mục tiêu đưa viện này thành cơ quan quốc gia hàng đầu về nghiên cứu cơ bản đạt trình độ tiên tiến ở khu vực và quốc tế    

Trong bản Quy hoạch này, ngoài mục tiêu trên, Viện KHXH Việt Nam còn hướng tới việc kết hợp nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu triển khai; tham mưu, tư vấn, phản biện chính sách có hiệu quả; kết hợp nghiên cứu và đào tạo sau đại học về các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn…

Viện cần phát triển đội ngũ các nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, mạnh cả về số lượng và chất lượng, có khả năng giải quyết tốt các nhiệm vụ chính trị quan trọng, tham gia có hiệu quả vào sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế; là chỗ dựa, nòng cốt cho nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cả nước.

Với đội ngũ này, Viện cũng phải là nơi công bố những công trình nghiên cứu trọng điểm có giá trị cao ở trong nước và quốc tế, khẳng định vai trò, uy tín và ảnh hưởng tích cực của khoa học xã hội và nhân văn, góp phần phát triển kho tàng trí tuệ khoa học xã hội và nhân văn của Việt Nam nói riêng và văn hoá Việt Nam nói chung.

Về những mục tiêu cụ thể trong bản Quy hoạch đặt ra cho Viện là đến năm 2030 hoàn thiện cơ cấu tổ chức Viện với hệ thống các viện nghiên cứu khoa học (chuyên ngành, đa ngành và khu vực), các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và Học viện KHXH có năng lực vượt trội trong nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, phản biện chính sách đạt trình độ tiên tiến ở khu vực và quốc tế; phấn đấu có trên 80% cán bộ nghiên cứu khoa học của Viện  có học vị tiến sĩ trở lên.

Đồng thời, Viện cần phấn đấu có nhiều tổ chức khoa học, nhóm nghiên cứu mạnh, có cơ sở vật chất – kỹ thuật hiện đại, phương pháp nghiên cứu tiên tiến, đủ khả năng giải quyết những nhiệm vụ đặt ra cho khoa học xã hội và nhân văn của quốc gia; từng bước hội nhập sâu, rộng vào khu vực và thế giới; có nhiều tạp chí về các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn đạt chất lượng cao, được quốc tế công nhận. Số công trình khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín tăng gấp 3 lần so với giai đoạn 2015 – 2020.

Để đạt được những mục tiêu trên, Viện cần chú trọng tập trung vào nghiên cứu cơ bản, trong đó tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận, phương pháp luận, phát triển các lĩnh vực khoa học có thế mạnh và có tiềm năng nhằm nâng cao trình độ nghiên cứu, vị thế của Viện; đẩy mạnh các hướng nghiên cứu có tính chất liên ngành, đa ngành; xây dựng cơ chế liên kết chuyên ngành, gắn kết giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu triển khai để phối hợp giải quyết các vấn đề thực tiễn của đất nước trong giai đoạn mới; mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn…

 

Tác giả