Tăng thuế thuốc lá – Một công cụ chính sách đặc biệt đem lại lợi ích kép